Afdelingen Kabinet van de Koning

Het Kabinet bestaat uit een directie en drie afdelingen.

Afdeling Staatsrecht en Openbaar Bestuur (SOB)

Deze afdeling heeft als taken:

  • Informeren en adviseren van de Koning over politiek-bestuurlijke en maatschappelijke onderwerpen die belangrijk kunnen zijn voor de Koning bij de vervulling van zijn taken en werkzaamheden.
  • Informeren en adviseren van de Koning over staatsrechtelijke aangelegenheden.
  • Inhoudelijk voorbereiden van gesprekken van de Koning met de minister-president, andere bewindspersonen en binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.
  • Staats- en werkbezoeken van de Koning inhoudelijk voorbereiden. De afdeling werkt hiervoor nauw samen met de Dienst van het Koninklijk Huis en de Rijksvoorlichtingsdienst.

Afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften (WRV)

Deze afdeling heeft als taken:

  • Namens de Koning aan de Raad van State of de Tweede Kamer ter behandeling voorleggen van voorstellen voor wet- en regelgeving. Dit gebeurt op verzoek van de verantwoordelijke  bewindspersoon.
  • Ter ondertekening aan de Koning voorleggen van wetten – nadat deze zijn aangenomen door het parlement – en van alle door de bewindspersonen aangeboden Koninklijke Besluiten, verdragen en andere staatsstukken.
  • Informeren van de Koning over ontvangen verzoekschriften en het overdragen van de verzoekschriften aan de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor het beleidsterrein waarover het verzoekschrift gaat.
  • Registreren en bewaren van alle door de Koning getekende staatsstukken. Na een wettelijk vastgestelde bewaartermijn brengt het Kabinet de stukken over naar het Nationaal Archief.

Stafbureau

Deze afdeling zorgt voor de interne bedrijfsvoering van het Kabinet. Het gaat om praktische zaken als personeelsbeleid, financieel beheer en facilitaire dienstverlening.