Afdelingen Kabinet van de Koning

Het Kabinet bestaat uit een directie en drie afdelingen.

De afdelingen zijn:

 • Afdeling Staatsrecht en Openbaar Bestuur.
 • Afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften.
 • Stafbureau.

In totaal werken er ongeveer 26 medewerkers.

Afdeling Staatsrecht en Openbaar Bestuur (SOB)

De afdeling Staatsrecht en Openbaar Bestuur (SOB) heeft als taak:

 • Informeren en adviseren van de Koning inzake politiek-bestuurlijke en maatschappelijke onderwerpen die belangrijk kunnen zijn voor de Koning bij de vervulling van zijn taken en werkzaamheden.
 • Informeren en adviseren van de Koning inzake staatsrechtelijke aangelegenheden.
 • Inhoudelijk voorbereiden van gesprekken van de Koning met de minister-president, andere bewindspersonen en binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.
 • Staats- en werkbezoeken van de Koning inhoudelijk voorbereiden. De afdeling werkt in dit kader nauw samen met de Dienst van het Koninklijk Huis en de Rijksvoorlichtingsdienst.

Afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften (WRV)

De afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften heeft als taak:

 • Namens de Koning – op verzoek van de verantwoordelijke bewindspersoon – aan de Raad van State of de Tweede Kamer ter behandeling voorleggen van voorstellen voor wet- en regelgeving.
 • Ter ondertekening aan de Koning voorleggen van wetten - nadat deze zijn aangenomen door het parlement - en van alle door de bewindspersonen aangeboden Koninklijke Besluiten, verdragen en andere staatsstukken.
 • Informeren van de Koning over ontvangen verzoekschriften en het overdragen van de verzoekschriften aan de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor het beleidsterrein waarover het verzoekschrift gaat.
 • Registreren en bewaren van alle door de Koning getekende staatsstukken. Na een wettelijke vastgestelde bewaartermijn brengt het Kabinet de stukken over naar het Nationaal Archief.

Stafbureau

Het Stafbureau zorgt voor de interne bedrijfsvoering van het Kabinet. Het gaat dan om praktische zaken als personeelsbeleid, financieel beheer en facilitaire dienstverlening.